Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta (HE 244/2020 vp; EV 53/2021 vp)

HE 244/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Riikka Hietanen, Johtava asiantuntija p.+35 8295047078
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, lain julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n muuttamisesta sekä lain rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen