Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 19/2021 vp; EV 56/2021 vp)

HE 19/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Laura Niemi, Hallitussihteeri p.+35 8295330046
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen