Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Vilkkonen, p. 029 5342391

Asia

Periaatepäätöksessä linjataan tarvittavat toimenpiteet tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Periaatepäätöksessä painotetaan erityistesti viranomaisten tehokkaampaa ja järjestäytyneempää yhteistyötä ja nykyistä laajempaa tarvetta lakisääteisille tietoturvavaatimuksille. Tietoturva-asioiden rinnalla huomiota tulee kiinnittää tietosuojasääntelyyn ja sen toimivuuteen. Periaatepäätöksessä esitetyt linjaukset pohjautuvat pääosin liikenne- ja viestintäministeriön johtaman poikkihallinnollisen työryhmän 9.11.2020.–31.1.2021 selvittämiin lainsäädännön muutostarpeisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla (RV)

Vaikutukset

Periaatepäätöksen toimenpiteillä parannetaan tietoturvan ja tietosuoja tasoa erityisesti yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa on maailman luotettavimmat ja turvallisimmat digitaaliset palvelut kaikille yhteiskunnan toimijoille. Linjattavien toimenpiteiden toteuttamista edistää erityisesti viranomaisten toimintakyvyn kehittäminen. Periaatepäätöksen linjaukset on jaoteltu sen mukaan, tarvitaanko niihin lisärahoitusta valtion budjetista vai pystytäänkö ne hoitamaan pääosin nykyisillä resursseilla. Periaatepäätöksessä esitettyjen linjauksien toteuttamista sekä yleisen tietoturvan ja tietosuojan valvontaa, ohjausta ja neuvonnan tehostamista edistäisi yhteensä 115 henkilötyövuoden lisääminen, joka tarkoittaisi vuositasolla noin 10,2 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Lisäksi hallinnonaloille on arvioitu syntyvän muun muassa ICT-järjestelmäkustannuksia ja hankintakustannuksia, joiden suuruusluokka voi vaihdella suuresti toteutustavasta ja -ajankohdasta riippuen. Periaatepäätöksen linjauksia toteutetaan valtion budjettiraamien sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Esitetyistä lisäresurssitarpeista tai muista budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Tässä periaatepäätöksessä esitetyt lisäresurssitarpeet ovat siis ehdollisia ja niitä voidaan toteuttaa vain, jos periaatepäätöksen kohteena olevan tietoturvan ja tietosuojan parantamisen kokonaisrahoitusta lisätään eri hallinnonaloilla budjettivarojen kautta. Tästä on päätettävä ja sovittava erikseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.