Hallituksen esitys SM/2021/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

HE 106/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488367
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla esitetään kumottavaksi voimassa oleva samanniminen laki. Rajavartiolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että virka-apua koskeva sääntely vastaisi ehdotettavan uuden lain sääntelyä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia, puolustusvoimista annettua lakia ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia. Ehdotettu uusi laki sisältäisi nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Laissa säädettäisiin myös virka-apupäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa. Esityksen keskeiset ehdotukset liittyvät viranomaisten varautumiseen ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn. Ehdotetussa sääntelyssä on kyse poliisille kuuluvien tehtävien suorittamisesta poliisijohtoisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2022 alussa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja ajantasaistaa virka-apua koskeva sääntely vastaamaan nykyisen turvallisuusympäristön muuttuneita vaatimuksia. Tavoitteena on parantaa poliisin varautumista ja kykyä estää useiden ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavia rikoksia. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole vaikutuksia viranomaisten keskinäisiin toimivaltasuhteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen