Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/43

« Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 78/2021 vp; EV 82/2021 vp)

HE 78/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Saara Reinimäki, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342087
Asia
Vuonna 1997 Wienissä tehtyyn sopimukseen pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta (Wienin katsastussopimus) on tehty useita muutoksia. Käsiteltävinä olevien muutosten yhteydessä sopimus ja osa sen normien määräyksistä on nostettu lain tasolle. Sopimus on tarkoitus kokonaisuudessaan julkaista sähköisessä sopimussarjassa. Sopimusmuutosten voimaansaattaminen edellyttää Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta, koska tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 21 kohdan mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan. Ahvenanmaan maakuntapäiviltä on pyydetty sopimusmuutosten hyväksyntää. Hyväksyntäprosessi on vielä käsittelyssä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki on vahvistettu.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Wienin katsastussopimukseen tehdyt muutokset sekä vahvistaa lain pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen