Valtioneuvoston asetus MMM/2021/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteiden ja tukitason vahvistaminen poronhoitovuodelle 2021/2022. Porojen eläinkohtaista tukea ehdotetaan maksettavaksi tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä olisi, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 50 eloporoa, joka on 30 eloporoa alempi kuin edeltävänä vuonna. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 28,50 euroa eloporoa kohti, joka on sama tukitaso kuin edeltävinä vuosina. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Eläinkohtaisen tuen piirissä arvioidaan olevan noin 159 000 poroa. Tämä määrä on sama kuin syksyllä jakoehdotusta laadittaessa arvioitu eloporomäärä. Ehdotetulla tukitasolla porojen eläinkohtaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 4,53 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen