Hallituksen esitys STM/2021/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

HE 107/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuija Metsävainio, p. 029 5163449

Asia

Esityksessä ehdotetaan lukuisia apteekkijärjestelmää koskevia säännösmuutosehdotuksia. Apteekin perustamisedellytyksiä ehdotetaan laajennettavan. Apteekki ja sivuapteekki voitaisiin perustaa myös sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen. Eräiden apteekkipäätösten muutoksenhakumenettelyä lyhennettäisiin. Sivuapteekki voitaisiin muuttaa apteekiksi toimintaedellytysten täyttyessä. Lakiin lisättäisiin säännös apteekin noutolokerikoista. Lisäksi sivuapteekkeja, apteekin palvelupisteitä ja verkkopalvelua koskevaa sääntelyä ehdotetaan eräiltä osin muutettavan. Apteekkarinvaihdostilanteista säädettäisiin yksityiskohtaisemmin. Avoimia apteekkilupia koskevien kuulutusten tietosisältöä parannettaisiin ja hakijoiden rikostuomiot voisivat estää apteekkiluvan saamisen. Apteekkitoimipiste voitaisiin sulkea väliaikaisesti. Esityksessä ehdotetaan muutettavan itsehoitolääkkeen hintasääntelyä siten, että itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihinta on enintään lääketaksan mukainen vähittäismyyntihinta ja vähintään lääkkeen valtakunnallisesti käytössä oleva tukkuhinta. Lisäksi ehdotetaan säädettävän sosiaalihuollon palveluasumisyksiköillä olevista yhteiskäyttöisistä rajatuista lääkevarastoista. Lisäksi lakia muutettaisiin vastaamaan EU:n lääkkeiden hyviä tuotantotapoja, lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskevia sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotuksilla parannetaan apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta, tarjotaan kuluttajille edullisempia itsehoitolääkkeitä ja lisätään sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden asiakkaiden hyvinvointia. Apteekin perustamisedellytysten laajentamisella on apteekeille taloudellisia vaikutuksia. Vaikutusten suuruus vaihtelee apteekki- ja paikkakuntakohtaisesti ja on riippuvainen perustettavien apteekkien määrästä, toimintaympäristöstä ja alueen apteekeista. Apteekin perustamisella voi olla myös vaikutusta apteekkiverokertymään. Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muutoksella on taloudellisia vaikutuksia apteekeille ja kotitalouksille. Se kiristäisi apteekkien välistä kilpailua ja siitä voisi seurata hintojen eriytymistä. Apteekkien hintakilpailun arvioidaan jäävän kuluttajien hyödyn näkökulmasta maltilliseksi ja muutoksella on vähäinen vaikutus sairausvakuutuskorvauksiin ja apteekkiveroon. Hintakilpailu voi mahdollisesti kaventaa apteekissa joidenkin rinnakkaislääkkeiden valikoimaa. Rajatun lääkevaraston perustamisella on taloudellisia vaikutuksia niiden ylläpitäjille. Vaikutusten suuruus riippuu lääkehoitoa osaavan henkilökunnan määrästä ja muista yksikön olosuhteista. Asiakkaille ei odoteta aiheutuvan välittömiä vaikutuksia mutta on olemassa riski välillisistä kustannuksista. Lääkevarastojen valvonta lisää viranomaisten työmäärää. Ehdotuksella voi lisäksi olla joitakin taloudellisia vaikutuksia viranomaisia avustaville sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille tai avohuollon apteekeille, koska niissä työskentelevä laillistettu farmaseutti tai laillistettu proviisori olisi velvoitettu avustamaan viranomaisia pyydettäessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.