Valtioneuvoston asetus LVM/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Asia
Valtioneuvoston asetusta merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta ehdotetaan muutettavaksi. Valtioneuvoston asetusta merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta (907/2016) ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan merilakiin (674/1994) ja alusrekisterilakiin (512/1993) hyväksyttyjä alusten bareboat-rahtauksen mahdollistavia muutoksia. Asetuksen nimikettä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jossa säädettäisiin vaatimuksista, jotka liittyvät bareboat-rahtausta koskevaan hakemukseen. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen