Valtioneuvoston asetus LVM/2021/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Asia
Luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1385/2016) esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Asetukseen lisättäisiin uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta poiketa luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan uudistamista koskevasta vaatimuksesta covid-19-epidemian aikana. Säännös vastaisi nykyistä 10 a §:ää, jonka voimassaoloaika päättyy 30.6.2021. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2021 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen