Valtioneuvoston kirjelmä SM/2021/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta.

U 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 029 5488250

Asia

Asetusehdotuksella päivitettäisiin Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten perustettua arviointi- ja valvontamekanismia. Tavoitteena on uudistaa mekanismia vastaamaan toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia ja tehostaa sen käyttöä sekä korjata havaittuja puutteita. Keskeiset muutokset koskevat arvioitavien alojen määrittelyä, arviointimenetelmien ja -muotojen kehittämistä, perusoikeusnäkökulman vahvistamista, asiantuntijapoolin perustamista ja vakavien puutteiden havaitsemisesta seuraavia toimia.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksella tehostettaisiin ja yksinkertaistettaisiin arviointi- ja valvontamekanismia ja edistettäisiin sen strategista käyttöä. Ehdotus ei edellytä kansallisen lain säätämistä. Ehdotettujen muutosten ei arvioida lisäävän mekanismin kustannuksia tai vaativan lisähenkilöresursseja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.