Valtioneuvoston kirjelmä SM/2021/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta.

U 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Laura Yli-Vakkuri, Ylijohtaja p.029 5488250
Asia
Asetusehdotuksella päivitettäisiin Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten perustettua arviointi- ja valvontamekanismia. Tavoitteena on uudistaa mekanismia vastaamaan toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia ja tehostaa sen käyttöä sekä korjata havaittuja puutteita. Keskeiset muutokset koskevat arvioitavien alojen määrittelyä, arviointimenetelmien ja -muotojen kehittämistä, perusoikeusnäkökulman vahvistamista, asiantuntijapoolin perustamista ja vakavien puutteiden havaitsemisesta seuraavia toimia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella tehostettaisiin ja yksinkertaistettaisiin arviointi- ja valvontamekanismia ja edistettäisiin sen strategista käyttöä. Ehdotus ei edellytä kansallisen lain säätämistä. Ehdotettujen muutosten ei arvioida lisäävän mekanismin kustannuksia tai vaativan lisähenkilöresursseja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen