Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/49

« Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 47/2021 vp; EV 105/2021 vp)

HE 47/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Minna Laherto, p. +35 8295047029

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
 2. Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
 3. Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
 4. Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
 5. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
 7. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 9 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
 9. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 2 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
 11. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 143 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
 13. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
 15. Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 10 a § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
 17. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 15 c § i lagen om trafiksystem och landsvägar
 19. Laki Ruokavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 § i lagen om Livsmedelsverket

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.