Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

U 34/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Mäenpää, p. +35 8295530231

Asia

Neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien raaka-aineiden tuonti EU:n ulkopuolelta tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun niiden tuotanto unionissa ei ole riittävää. Asetusta on ehdotettu muutettavaksi, jotta voidaan ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) poistuminen EU:n MMA:iden kauppajärjestelmästä sekä Norjan ja Islannin kanssa tehtyjen lisäpöytäkirjojen voimassaolon päättymisestä aiheutuvat seuraukset. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä ja sitä sovellettaisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden maahantuojien käytettävissä. Ehdotuksella on talousarviovaikutuksia EU:n tuloihin, sillä sen myötä menetetään tullimaksuja, jotka olisi kannettu tuontituotteista. Jäsenvaltio saa pitää 20 prosenttia tulleista kantopalkkiona.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.