Hallituksen esitys VM/2021/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 110/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tiina Heinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530512
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Samalla kansalliseen lainsäädäntöön tehtäisiin rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset. Sijoitusrahastolakiin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin lisättäisiin säännökset sijoittajien käytettävissä olevista järjestelyistä sekä edellytyksistä ja menettelyistä sijoitusrahaston tai vaihtoehtorahaston markkinoinnin lopettamiseksi. Lisäksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin lisättäisiin säännökset vaihtoehtorahaston ennakkomarkkinoinnista. Sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain yleisiä markkinointiperiaatteita koskevat säännökset kumottaisiin tätä koskevan sääntelyn siirtyessä EU-asetukseen. Samalla säädettäisiin asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Finanssivalvonnasta annetussa laissa täsmennettäisiin Finanssivalvonnan valvontavaltuuksia rekisteröitymisvelvollisia vaihtoehtorahastojen hoitajia kohtaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, lukuun ottamatta Finanssivalvonnasta annetun lain muutosta, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on ollut 2.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä on vaikutuksia rahastoyhtiöihin ja vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Suurin osa muutosten vaikutuksista arvioidaan kohdistuvan sijoitusrahastojaan rajan yli tarjoaviin rahastoyhtiöihin ja vaihtoehtorahastojaan rajan yli tarjoaviin vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Pääosin sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen rajan yli tarjoaminen selkeytyy ja helpottuu aikaisemmasta, kun jäsenvaltioiden aikaisemmin eroavat sääntely- ja tulkintakäytännöt harmonisoituvat. Uudet säännökset ennakkomarkkinoinnista ja markkinoinnin lopettamisesta aiheuttavat kuitenkin myös lisävaatimuksia ja edellyttävät muutoksia aiemmin sovellettuihin markkinakäytäntöihin, millä saattaa olla vaikutusta vaihtoehtorahastojen kansainväliseen varainkeruuseen. EU-lainsäädännön muutoksilla ja esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla on vaikutuksia myös Finanssivalvontaan ja sen työmäärään sille asetettavien uusien tehtävien johdosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen