Hallituksen esitys OM/2021/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 132/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150314
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vanhemmuuslaki ja muutettavaksi hedelmöityshoidoista annettua lakia. Isyyslaki ja äitiyslaki kumottaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia, lapsen elatuksesta annettua lakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia, kansalaisuuslakia, elatustukilakia, sosiaalihuoltolakia ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi säännöksestä, jonka mukaan vanhemmuuden voi vahvistaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Lisäksi ehdotetaan muutoksia ennakkotunnustamista koskevaan asiakirjaliikenteeseen, vanhemmuuden kumoamista koskevaan sääntelyyn ja naisparien hedelmöityshoitoihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen, jossa kohdistetaan 625 000 euroa sähköisestä ilmoitusjärjestelmästä ja väestötietojärjestelmän muutoksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen momentille 28.30.03. Digi- ja väestötietoviraston henkilöstömäärän kasvattamisesta aiheutuu samalle momentille 64 000 euron kertaluonteinen menoerä vuonna 2023 ja 256 000 euron vuosittainen menoerä vuodesta 2023 alkaen. Sähköisestä ilmoitusjärjestelmästä aiheutuu lisäksi samalle momentille 15 000 euron käyttöpalvelukulu vuodesta 2023 alkaen. Nämä menoerät ja esityksessä momentille 33.03.04 ehdotettu vuodelle 2022 kohdistuva 70 000 euron menoerä katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. Oikeusgeneettisten isyystutkimusten ja asiantuntija-avustajan kustannukset katetaan momentilta 25.01.20 vuodesta 2023 alkaen nykyisten valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Asiakirjaliikennettä digitalisoidaan luomalla sähköinen ilmoitusjärjestelmä ennen lapsen syntymää annettujen tunnustamislausumien käsittelyä varten. Muutos vapauttaa laskennallisesti lastenvalvojien työvoimaresursseja, mutta edellyttää neljän henkilötyövuoden vuosittaista lisäystä Digi- ja väestötietovirastossa vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi muutoksesta aiheutuu yhden henkilötyövuoden lisäys siirtymäajaksi vuonna 2023.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen