Hallituksen esitys OM/2021/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

HE 133/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jukka Antero Siro, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150021
Asia
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi suullisen todistelun tallentamis- ja vastaanottamistapa yleisissä tuomioistuimissa. Suullisesta todistelusta tehtäisiin käräjäoikeudessa kuva- ja äänitallenne. Jos asiassa haettaisiin muutosta, hovioikeus ja korkein oikeus ottaisivat suullisen todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta. Todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuulusteltavia henkilöitä ei silloin kutsuttaisi hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen esittämään kertomustaan uudelleen. Hovioikeus ja korkein oikeus voisivat myös sallia, että suullinen todistelu esitettäisiin muutoksenhaussa viittaamalla siihen, jolloin tuomioistuin perehtyisi todisteluun asianosaisten ja yleisön läsnä olematta. Lisäksi tehtäisiin eräitä muita muutoksia suullisen todistelun vastaanottamistapaan ja todistelumenettelyyn.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (RV)
Vaikutukset
Esitys parantaisi muutoksenhaussa tapahtuvan näytön arvioinnin oikeellisuutta, tehostaisi muutoksenhakumenettelyä sekä vähentäisi muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muuta haittaa. Lisäksi esitys vahvistaisi hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena siirtämällä oikeudenkäynnin painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen. Samalla se edistäisi tietotekniikan hyödyntämistä oikeudenkäyntimenettelyssä. Lakien voimaantulosta säädettäisiin erikseen lailla. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen momentille 25.10.03 (Muiden tuomioistuinten toimintamenot) esitettyyn 3,74 milj. euron määrärahalisäykseen, joka ehdotetaan kohdennettavaksi näytön keskittämiseen käräjäoikeuksiin ja todistelun taltioimiseen hovioikeuskäsittelyä varten vaadittavien videotallennusjärjestelmän suunnittelu- ja rakentamismenoihin. Näytön keskittämiseen on kohdistettu määrärahoja 7.10.2019 annetussa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021–2023 vuodesta 2023 lukien 2 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen