Valtioneuvoston asetus VM/2021/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Markku Mölläri, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530281
Asia
Sote-uudistuksessa perustetut hyvinvointialueet eivät lähtökohtaisesti täytä kaikkia Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan määrittämiä paikallisen itsehallinnon edellytyksiä. Tällaisia ovat 4 artikla, kappale 2; 9 artikla, kappale 3 ja kappale 8. Nämä koskevat hyvinvointialueiden aloiteoikeutta (yleinen toimiala), verojen ja maksujen määräämisoikeutta sekä lainanotto-oikeutta. Tasavallan Presidentti päätti 15.7.2021 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta seuraavan sisältöisesti: ”Peruskirjan ratifioinnin jälkeen tapahtuneiden hallintorakenteiden muutosten johdosta peruskirjaa sovelletaan Suomessa paikallishallintoon (”kunnat”). Kuntia suuremmilla itsehallintoalueilla (Manner-Suomen ”hyvinvointialueet”) peruskirjaa sovelletaan seuraavilta osin: 2 artikla, 3 artikla, 4 artiklan 1 ja 3-6 kappale, 5 artikla, 6 artikla, 7 artikla, 8 artikla, 9 artiklan 1, 2 ja 4–7 kappaleet, 10 artikla ja 11 artikla. Koska edellä mainitut hallintorakenteiden muutokset eivät koske Ahvenanmaan itsehallintoaluetta, sovelletaan peruskirjaa Ahvenanmaalla paikallishallintoon (”kunnat”).” Päätöksen jälkeen asiasta ilmoitettiin Euroopan neuvoston pääsihteerille. Ilmoitus vahvistettiin saapuneeksi 22.7.2021. Ilmoituksesta johtuen peruskirjan voimaansaattamisasetusta tulisi muuttaa siten, että sinne lisättäisiin pykälä, jossa ilmoituksen sisältö avataan. Muutokset tulevat voimaan kuukauden ensimmäisenä päivänä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on ottanut ilmoituksen vastaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen