Hallituksen esitys TEM/2021/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

HE 128/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eleonoora Eilittä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047253
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päästökauppalakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön muutettu komission täytäntöönpanoasetus kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista, jonka myötä päästökaupassa kestävyyskriteerisääntely laajennettiin kattamaan biomassasta tuotetut kiinteät ja kaasumaiset polttoaineet uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Ehdotetulla muutoksella toteutettaisiin kansallisia uudistuksia päästökauppalakiin. Esityksessä ehdotetaan laajennettavan muutoksenhausta huolimatta noudatettavien Energiaviraston päätösten määrää sekä täsmennettäisiin mahdollisuus takaisinperiä virheellisin perustein jaettuja maksuttomia päästöoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Ehdotetut muutokset perustuvat suoraan sovellettavaan EU-oikeuteen tai ovat luonteeltaan päästökauppajärjestelmän toimivuutta sujuvoittavia muutoksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen