Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)

U 45/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emilia Tiuttu, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047127
Asia
Asetusehdotuksella (KOM(2021) 346 lopullinen) uudistettaisiin yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi, joka on horisontaalinen kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden turvallisuutta koskeva säädös. Tavoitteena on päivittää tuoteturvallisuussääntely vastaamaan uusien teknologioiden ja verkkomyynnin mukanaan tuomiin haasteisiin ja varmistaa korkea ja yhdenmukainen kuluttajaturvallisuuden taso. Tavoitteena on lisäksi kehittää tuoteturvallisuussääntöjen toimeenpanoa ja valvontaa, tehostaa standardisointiprosessia, sekä kehittää vaarallisten tuotteiden palautusmenettelyprosessia. Asetusehdotuksessa on sääntelyä muun muassa kulutustavaroiden turvallisuusvaatimuksesta, talouden toimijoiden velvollisuuksista, verkkomarkkinapaikkojen velvollisuuksista, markkinavalvonnasta ja asetuksen sääntelyn rikkomisen seuraamuksista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus parantaisi kulutustavaroiden turvallisuuden tasoa unionissa ja varmistaisi tehokkaan markkinavalvonnan tuotteen jakelukanavasta riippumatta. Alustavan arvion mukaan sääntelystä aiheutuisi talouden toimijoille ja jäsenmaiden valvontaviranomaisille jonkin verran kuluja. Sääntelyn yhdenmukaistaminen harmonisoitujen ja ei-harmonisoitujen sektorien kesken tuo mukanaan kuitenkin myös tehokkuusetuja niin markkinavalvontaviranomaisille kuin talouden toimijoillekin. Ehdotuksen sääntely edellyttäisi muutoksia ainakin kansalliseen kuluttajaturvallisuuslakiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen