Valtioneuvoston kirjelmä OM/2021/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

U 44/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Maija Leppä, Hallitussihteeri p.029 5150301
Asia
Komission ehdotuksessa (COM (2021) 388 final) esitetään, että neuvosto tekisi päätöksen Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Euroopan unioni antaisi liittymisen yhteydessä kaksi yleissopimuksen mahdollistamaa selitystä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission ehdotuksen mukaan Euroopan unionin liittyminen yleissopimukseen parantaisi EU:n alueella toimivien yritysten ja EU-kansalaisten oikeussuojan saatavuutta helpottamalla EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten antamien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa EU:n ulkopuolisissa valtioissa, joissa velallisella on omaisuutta. Ehdotuksen mukaan liittyminen myös lisäisi oikeusvarmuutta sekä vähentäisi rajat ylittävien oikeudenkäyntien kustannuksia ja kestoa. Yleissopimuksen tekeminen kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Euroopan unionin jäsenvaltiona yleissopimus tulisi Suomea sitovaksi sillä, että Euroopan unioni liittyisi yleissopimukseen. Liittyminen yleissopimukseen tarkoittaisi, että Suomessa annetut yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tuomiot tunnustettaisiin ja pantaisin tulevaisuudessa täytäntöön muissa sopimusvaltioissa, ja että muissa sopimusvaltioissa annetut tuomiot vastaavasti tunnustettaisiin ja pantaisiin täytäntöön Suomessa yleissopimuksen mukaisin edellytyksin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen