Hallituksen esitys YM/2021/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

HE 130/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta. Luonnonsuojelualueesta erotettaisiin kaksi aluetta, noin 3,2 hehtaarin laajuinen entisen Finlandia-hotellin alue ja alue ja 0,048 hehtaarin laajuinen Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue. Luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin noin 115 hehtaarin laajuinen vesialue saarineen ja 0,11 hehtaarin laajuinen harjumetsä. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talouteen. Luonnonsuojelualueesta erotettavat alueet joko vuokrataan tai myydään. Punkaharju on Suomen suosituimpia luontomatkailukohteita. Vuonna 2019 alueelle tehtiin 153 600 käyntiä, minkä kokonaistulovaikutus oli 12,3 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 104 henkilötyövuotta. Entisen Finlandia-hotellin rakennusten palauttaminen matkailukäyttöön vaikuttaisi myönteisesti aluetalouteen lisäämällä Punkaharjun matkailutarjontaa ja siten asiakkaiden viivettä alueella. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Erotettavaksi ehdotetun entisen Finlandia-hotellin alueen erottamisella ja kehittämisellä matkailutarkoituksiin ei ole vaikutusta kansallismaiseman suojeluun tai hoitoon. Alueen vuonna 2011 tehdyn asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu, että alueen käyttötarkoituksen muutoksella ei olisi todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin. Luonnonsuojelualueesta erotettavalla asfaltoidulla pysäköintialueella ei ole luontoarvoja. Luonnonsuojelualueen laajentaminen lisäisi Punkaharjun luonnonsuojelualueen edustavuutta hiekkamaiden niukkamineraalisten ja niukkaravinteisten vesien sekä harjumetsien osalta ja edistäisi Punkaharjun Puruveden puolisen rantamaiseman, arvokkaan rantamatalikon sekä Unnikkisaaren luonnon ja lajiston suojelua. Liitosalue soveltuisi myös saimaannorpan pesinnälle. Noin 0,11 hehtaarin laajuisen harjumetsäpalstan liittäminen suojelualueeseen turvaisi sen säilymisen ja luontaisen kehityksen. ORGANISATORISET: Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi ehdotettavista alueista 115 hehtaarin vesialue sekä Unnikkisaari ovat Metsähallituksen liiketalouden taseessa ja noin 0,11 hehtaarin laajuinen harjumetsä on Väyläviraston hallinnassa. Tarkoitus on, että molemmat omaisuuserät siirtyisivät Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseeseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen