Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöihin ja I ja VI lisäyksiin tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Laura Sarlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342063
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea hyväksyi 75. istunnossaan 20 päivänä marraskuuta 2020 päätöslauselman MEPC.324(75). Päätöslauselmalla MEPC.324(75) tarkennetaan MARPOL-yleissopimuksen sääntöjä, jotka koskevat aluksella käytössä olevan polttoaineen näytteenottoa aluksella ja kyseisten näytteiden analysointia sekä polttoaineen rikkipitoisuuden verifioimista. Polttoaineiden rikkipitoisuuden rajoittaminen ja valvonta kuuluvat direktiivin (EU) 2016/802 mukaisesti Europan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Siten päätöslauselmalla MEPC.324(75) tehdyt MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöjen ja I ja VI lisäysten muutokset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Euroopan unioni ei kuitenkaan ole mainitun sopimuksen osapuoli, jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaa unionin puolesta. Siten muutokset tuodaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöihin ja I ja VI lisäyksiin päätöslauselmalla MEPC.324(75) tehdyt muutokset
Vaikutukset
Päätöslauselmalla MEPC.324(75) tehdyillä MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 2, 14 ja 18 sääntöjen ja I ja VI lisäysten muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen