Hallituksen esitys LVM/2021/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

HE 138/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mervi Karhula, Liikenneneuvos p.029 5342976
Asia
Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin tieturvallisuusdirektiiviä koskevat muutokset. Olennaisimmat muutokset koskisivat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain soveltamisalan laajennusta, tieosuuksien luokittelun korvaavaa verkon laajuista tieturvallisuusarviointia sekä tieturvallisuusauditointien perusteella tehtäviä seurantatoimia. Mainittujen muutosten lisäksi tienpidon viranomaisvalvontaa koskevaan sääntelyyn sekä muihin lain tarkempiin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi teknisiä muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla säädettäisiin lisäksi valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen