Hallituksen esitys TEM/2021/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 139/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pauliina Kanerva, Hallitusneuvos p.+35 8295060160
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä 16:ta siihen liittyvää lakia. Lakeihin tehtäisiin ne välttämättömät muutokset, jotka aiheutuvat markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, antamalla kansallista täydentävää sääntelyä soveltamisen tueksi. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Lisäksi esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen arvioidaan olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. Markkinavalvontalain soveltamisalaan ehdotetaan lisättävän kahdeksan tuotelakia ja samalla ehdotetaan kumottavaksi päällekkäinen markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista. Lisäksi esitetään markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarvittavia muutoksia niihin lakeihin, jotka kuuluvat jo nykyisin markkinavalvontalain soveltamisalaan. Markkinavalvontalakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset uusista markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksista verkkoympäristössä sekä toimivaltuudesta hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyden turvin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan uutta seuraamussääntelyä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettuun lakiin sekä ehdotetaan lisättävän tiettyihin tuotelakeihin seuraamussäännökset markkinavalvonta-asetuksessa säädettyjen talouden toimijan velvollisuuksien rikkomisesta. Lisäksi ehdotetaan ajantasaistettavan sektorilakien muutoksenhakua koskevia säännöksiä vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia sekä tehtävän joitain teknisiä korjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Markkinavalvonnan perusperiaatteet, lähtökohdat ja toimintatavat eivät muuttuisi, mutta markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuudet olisivat jatkossa yhdenmukaiset markkinavalvontalain soveltamisalaan kuuluvilla tuotesektoreilla. Sääntelyn yhdenmukaistamisen arvioidaan olevan hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. Verkkokauppaa koskeva markkinavalvonta tehostuisi uusien valvontakeinojen myötä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen