Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) muuttamisesta

U 47/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pekka Grönlund, Teollisuusneuvos p.+35 8295064815
Asia

Komissio antoi 14.7.2021 ehdotuksen uusiutuvan energian direktiivin muuttamisesta. Ehdotus annettiin osana komission laajempaa 55-valmiuspakettia. Ehdotuksen tavoitteena on päivittää direktiiviä siten, että se on linjassa uuden 55 prosentin päästövähennystavoitteen kanssa. EU:n yhteinen tavoite nostettaisiin nykyisestä 32 %:sta 40 %:iin. Uusiutuvan energian tavoitetason korottamisen lisäksi keskeisimmät ehdotukset liittyvät metsäbiomassan käyttöön ja kestävyyskriteereihin sekä lämpö- ja liikennesektoreihin. Direktiiviehdotuksella olisi vaikutuksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.

 

HUOM! U-kirjelmä tullaan korvaamaan teknisen virheen vuoksi uudella U-kirjelmällä valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021.  

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission vaikutusarvioinnin mukaan EU:n uusi tavoite tarkoittaisi Suomelle 57 %:n uusiutuvan tavoitetta vuodelle 2030. Uusiutuvan energian lisääntymisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentymisen lisäksi myös muiden päästöjen määrä vähenisi. TALOUDELLISET: Komission vaikutustenarvioinnin perusteella keskimääräiset energiakustannukset nousisivat EU-alueella vertailuskenaarion noin 1 518 miljardista eurosta 1 541–1 555 miljardiin euroon. Suurimmat taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat liikenteeseen ja lämmitykseen Uusiutuvan energian edistäminen voi aiheuttaa kansallisesti budjettivaikutuksia. Lisäksi mahdollinen uusi ja osin kiristyvä sääntely etenkin bioenergiaa koskien lisää hallinnollisia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen