Hallituksen esitys STM/2021/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 140/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Vesa Pekkola, Neuvotteleva virkamies p.029 5163282
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia. Muutokset koskisivat suoritettavan valvonnan maksullisuutta. Toiminnanharjoittajilta perittäisiin jatkossa veroluonteinen vuotuinen valvonnan perusmaksu niistä toimipaikoista ja toiminnoista, joiden käyttöönotosta toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa tai jotka edellyttävät hyväksyntää. Maksu olisi määrältään 150 euroa. Eräät toiminnanharjoittajat, joiden toiminta on pienimuotoista, jäisivät kuitenkin maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. Esityksellä myös täsmennettäisiin, mitkä toiminnanharjoittajat olisivat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta. Lisäksi lain muutoksenhakusäännöstä päivitettäisiin vastamaan yleislainsäädännön muutoksenhakua koskevia uudistuksia. Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa terveydensuojeluvalvonnan ja elintarvikevalvonnan perusmaksuja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 samaan aikaan kuin elintarvikelain vastaavaa säännöstä valvonnan perusmaksusta aletaan soveltaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: KUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotettujen muutosten myötä terveydensuojelun suunnitelmallisen valvonnan maksutulojen arvioidaan kasvavan noin 3 miljoonalla eurolla noin 5 miljoonaan euroon, josta kunnan sisäistä laskutusta arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Valvonnan perusmaksun laskutuskulujen arvioidaan olevan noin 0,2–0,4 miljoonaa euroa. Valvonnan perusmaksun myötä maksullisuuden arvioidaan kattavan noin 50 % terveydensuojelun suunnitemallisen valvonnan kuluista, mikä mahdollistaisi valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin. Myös toiminnanharjoittajien omavalvonnan tukeminen, terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi tehtävä työ ja eri valvontakeinojen soveltaminen helpottuisivat. Terveydensuojelulain valvonnan toimintaedellytysten parantaminen mahdollistuisi, jos mainitut tulokertymät käytettäisiin kunnassa terveydensuojeluvalvontaan. Esitysehdotuksella parannettaisiin terveydensuojeluvalvonnasta perittyjen maksujen kustannusvastaavuutta. YRITYSTALOUDELLISET: Yrityskohtaiset maksut kasvaisivat valvonnan perusmaksun verran, eli 150 euroa vuodessa, mikäli viranomaisten tarkastustoiminta ja kuntien taksat pysyisivät vastaavina kuin aiemmin. Yrityksiltä perittäisiin valvonnan perusmaksuja arviolta noin miljoona euroa vuodessa. Näin ollen valvonnan perusmaksuvelvollisilta toiminnanharjoittajilta perittävien maksujen kokonaismäärä kasvaisi. Valvonnan perusmaksun myötä viranomaisten mahdollisuudet lisätä haittoja ennaltaehkäisevää ohjausta esimerkiksi toiminnan suunnittelun yhteydessä oletetaan kuitenkin vähentävän pitkällä tähtäimellä terveyshaittojen poistamiseen liittyviä kuluja ja yleistä tarkastustarvetta sekä mahdollistavan tarkastustoiminnan kohdentamisen aikaisempaa enemmän vain riskikohteisiin. Tämän ennustetaan vähentävän sellaisten kohteiden maksutaakkaa, joissa ei ole havaittu merkittäviä ongelmia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen