Hallituksen esitys STM/2021/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

HE 141/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Lakimies Laura Terho, p. +35 8295163550

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saisi merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Tupakkalaissa säädettäisiin myös savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteen ulkoasua koskevista vaatimuksista. Tuotteet, jotka on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku, kiellettäisiin. Tupakointivälineiden, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, esilläpito kiellettäisiin. Tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi maksettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle vuotuinen valvontamaksu, joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin. Valvontamaksuista saaduilla tuloilla tehostettaisiin erityisesti tuotevalvontaa. Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteriä koskevaa sääntelyä päivitettäisiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta ja muutoksenhakua koskevaa sääntelyä päivitettäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain näkökulmasta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023. Lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tupakkalain muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden houkuttelevuutta ja ehkäisevän sitä kautta tupakoinnin aloittamista ja tupakointia ylipäätään. Tupakointikieltojen laajentaminen suojelisi väestöä, etenkin lapsia ja nuoria, passiivisen tupakoinnin haitallisilta vaikutuksilta. Esityksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia on mahdotonta arvioida tarkasti. Ehdotetut muutokset aiheuttavat välittömiä lisämenoja tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajille ja maahantuojille. Tiukempi tupakkalainsäädäntö vaikuttaa kysynnän vähenemisen kautta negatiivisesti valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien tuloihin sekä valtion verokertymään. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista edistävät toimenpiteet parantavat kuitenkin kansantalouden tuottavuutta, edistävät kansanterveyttä sekä helpottavat kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden ja valtion menorasitusta erityisesti terveydenhuollon palveluiden osalta. Tältä osin esitys tuottaa myönteisiä ulkoisvaikutuksia ja tuo säästöjä yhteiskunnalle. Ensivaiheessa tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden kysynnän väheneminen voi vähentää tupakkaveron kertymää, ja kansantalouden tuottavuuteen ja kansanterveyteen liittyvät hyödyt toteutuvat puolestaan pidemmällä aikavälillä. Ehdotetut muutokset parantavat viranomaisten mahdollisuuksia valvoa tupakkalain noudattamista. Lisäksi yleisiä uimarantoja koskevalla tupakointikiellolla olisi myönteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.