Valtioneuvoston asetus SM/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Asia
Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 28 a §:ssä säädetään, että pääesikunnan asessorilla ja tutkinnanjohtajalla on itsenäinen oikeus päättää esitutkinnan toimittamisesta. Muutos tuli voimaan 1.8.2021. Rajavartiolaitoksessa sotilasvirassa palvelevien osalta asiasta tulee säätää rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:ssä. Asetuksen 37 §:n 1 momenttiin lisättäisiin säännös siitä, kuka virkamies voisi kurinpitoesimiesten lisäksi päättää esitutkinnan aloittamisesta Rajavartiolaitoksen sotilasrikosasiassa. Rajavartiolaitoksen organisaatiossa asemansa ja koulutuksensa perusteella tarkoituksenmukainen virkamies päätöksen tekemiseen olisi Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö päättäisi tarvittaessa esitutkinnan suorittavasta Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköstä. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä lokakuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen