Hallituksen esitys SM/2021/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

HE 162/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. +358 295 488 215

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on täsmentää laajamittaiseen maahantuloon varautumista koskevaa sääntelyä ja selkeyttää valtakunnallisen ja alueellisen varautumisen koordinaatiota ja suunnittelua. Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Maahanmuuttovirasto vastaisi varautumisesta kansainvälistä suojelua hakevien tai tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämiseen laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET Esityksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston tehtävät lisääntyisivät ja viraston työmäärä kasvaisi. Osa tehtävistä siirtyisi Maahanmuuttovirastolle ELY-keskuksilta ja osa tehtävistä olisi uusia. Tehtävien hoitaminen edellyttää Maahanmuuttovirastolta arviolta 3 htv:n eli noin 190 000 euron lisäpanostusta. Määrärahatarpeet käsitellään osana vuoden 2022 täydentävän talousarvion valmistelua sekä julkisen talouden suunnitelman 2023 - 2026 valmistelua. Määrärahatarpeesta 60 000 euroa esitetään siirrettäväksi ELY-keskuksilta Maahanmuuttoviraston momentille 26.40.01. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN Esityksellä on vaikutuksia Maahanmuuttoviraston organisaatioon ja toimintaan. Maahanmuuttovirasto huolehtisi jatkossa kaikesta valmiussuunnittelusta vastaanoton järjestämiseksi laajamittaisen maahantulon tilanteessa. ELY-keskuksilta poistettaisiin tehtävä laatia varautumissuunnitelmia kuntien kanssa laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.