Hallituksen esitys MMM/2021/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 156/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tatu Torniainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162162
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsätuhojen torjunnasta annettua lakia. Juurikäävän torjunta olisi jatkossa tehtävä pääosin kaikentyyppisissä hakkuissa, ei vain kasvatus- ja päätehakkuissa. Esityksessä ehdotetaan enintään 50 kiintokuutiometrin kokoiset mäntypuutavarapinot vapautettavaksi hakkuupaikalta ja välivarastosta poiskuljetuksen määräajoista nykyisen 20 kuutiometrin kokorajan sijaan. Metsähallitus ja puuta välittävät tahot velvoitettaisiin ehdotuksen mukaan noudattamaan omavalvontavelvoitetta ja kaikki omavalvontavelvoitetta noudattavat velvoitettaisiin tekemään kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Laissa ehdotetaan määriteltäväksi myös ajankohta, jolloin puutavaran omistajuus vaihtuisi lain tiettyjen säännösten soveltamisen kannalta. Laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista maksettavia korvauksia koskevan säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin lain voimaantulosäännöstä muuttamalla. Korvauksensaajia koskevia vaatimuksia koskeva säännös, jonka sisältö vastaisi vastaavaa voimassa olevaa määräajaksi annettua säännöstä, lisättäisiin uudelleen määräajaksi lakiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022, ja sen 10 a § olisi voimassa 31.12.2022 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuista muutoksista johtuen Suomen metsäkeskuksen tekemän valvonnan ja siitä aiheutuvien valvontaresurssien tarve ei lisäänny ja siten ehdotetut muutokset toteutetaan julkisen talouden suunnitelmien sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen