Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2021/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen (EU) 2018/841 muuttamisesta soveltamisalan osalta, noudattamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, jäsenvaltiokohtaisten vuoden 2030 tavoitteiden asettamiseksi sekä sitoutumiseksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035 maankäytön, metsätalouden ja maatalouden alalla (LULUCF-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta seurannan, raportoinnin, kehityksen etenemisen ja arvioinnin osalta (hallintomalliasetus).

U 49/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Heikki Granholm, Luonnonvaraneuvos p.029 5162130
Asia
Ehdotuksella pyritään kolmeen päätavoitteeseen: 1) maankäyttösektorin (AFOLU, agriculture, forestry and land use) ilmastoneutraaliuteen EU:ssa vuoteen 2035 mennessä; 2) reiluun, joustavaan ja maankäyttösektorin tiiviimmin sisältämään ilmastopolitiikan kehykseen sekä 3) järjestelmän yksinkertaistamiseen. Ehdotuksessa asetetaan EU:n yhteinen tavoite sektorin kasvihuonekaasujen nettopoistumalle vuodelle 2030. Sen suuruus olisi -310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suomen osuus olisi -17,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuodesta 2031 eteenpäin LULUCF-asetuksen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös taakanjakosektorin maatalouden ei-hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2035 tämän uuden maankäyttösektorin (AFOLU) olisi tarkoitus olla hiilineutraali.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen kaikkia vaikutuksia Suomelle on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Tämä johtuu joustokeinojen lopulliseen käyttöön ja sektorikohtaisiin velvoitteisiin liittyvistä seikoista, jotka tarkentuvat koko 55-valmiuspaketin myöhemmässä käsittelyvaiheessa. Ehdotuksesta ei aiheudu muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen