Valtioneuvoston kirjelmä YM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

U 60/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Laura Aho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250362
Asia
Direktiiviehdotuksen (COM(2021) 551 final) ja päätösehdotuksen (COM (2021) 571 final) tavoitteena on osaltaan varmistaa EU:n vuodelle 2030 sovitun vähintään 55 %:n päästövähennystavoitteen saavuttaminen. Direktiiviehdotuksella vahvistettaisiin EU:n nykyistä päästökauppaa, turvattaisiin hiilivuotoriskille alttiin teollisuuden kilpailukyky ja lisättäisiin kannusteita vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönottoon. Lisäksi kasvatettaisiin innovaatiorahaston ja modernisaatiorahaston kokoa sekä muutettaisiin niiden käyttökohteita. Ehdotuksen mukaan kaikki jäsenvaltioiden käyttöön ohjautuvat huutokauppatulot tulisi käyttää täysimääräisesti direktiivissä mainittuihin ilmastotoimiin ja tukemaan vihreää siirtymää. Lisäksi ehdotetaan, että meriliikenteen päästöt sisällytettäisiin EU:n päästökauppaan sekä perustettaisiin tieliikenteen ja rakennusten päästöille erillinen päästökauppajärjestelmä. Direktiiviehdotuksella myös muutettaisiin EU:n meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevaa asetusta (EU) 2015/757. Direktiivi ja päätösehdotuksella myös muutettaisiin markkinavakausvarantoa korotetun ilmastotavoitteen edellyttämällä tavalla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksien toimeenpano lisäisi kasvihuonekaasupäästövähennyksiä. Ehdotuksien kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi muutoksia ainakin päästökauppalakiin (311/2011) sekä uutta kansallista lainsäädäntöä. EU:n päästökauppaan nykyisin kuuluvien toimialojen osalta muutosten hallinnollisten vaikutusten on arvioitu olevan verrattain työläitä. Meriliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan aiheuttaisi maltillisia hallinnollisia vaikutuksia. Tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen uuden päästökauppajärjestelmän perustaminen aiheuttaisi hallinnollisia vaikutuksia ja kustannuksia. Ehdotuksien taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida muun muassa tarkastelemalla päästökaupan huutokauppatuloja ja kustannuksia, joita aiheutuu päästöoikeuksien hankinnasta. Näiden arviointiin liittyy kuitenkin suuria epävarmuuksia, sillä muun muassa päästöoikeuden hintoihin sekä nykyisessä että uudessa päästökaupassa liittyy merkittävää epävarmuutta. Komission ehdotuksen pohjalta arvioituna, ehdotukset lisäisivät huutokauppatulojen määrää EU-tasolla vuosina 2026-2030. Arvion tekemistä ehdotusten vaikutuksista Suomen huutokauppatuloihin vaikeuttaa epätietoisuus EU-budjettiin tuloutettavien huutokauppatulojen määrästä. Vaikutukset päästökauppaan kuuluville kiinteille laitoksille ovat erilaisia eri toimialoilla. Meriliikenteen päästökaupan on arvioitu aiheuttavan Suomen ulkomaankaupalle kokonaisuudessaan 210 miljoonan euron vuotuisia lisäkustannuksia päästöoikeuden hinnalla 50€/t CO2. Uusi tieliikenteen ja rakennusten päästökauppa nostaisi polttoaineen hintoja, sillä ne lisättäisiin olemassa olevien polttoaineverojen päälle, mikäli kansalliseen verotukseen ei tehtäisi muutoksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen