Valtioneuvoston asetus MMM/2021/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen 17 ja 38 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta johtuvat tekniset muutokset. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.11.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen koltta-asetuksen 17 ja 38 §:n muuttamisesta ja päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös koltansaamenkielisenä käännöksenä

Vaikutukset

Vaikutus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen menettelyyn suunnitelmaehdotuksista tiedottamiseen. Lisäksi vaikutus kolttien kyläkokouksen kokouskutsusta tiedottamiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.