Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin (EU) 2014/53 muuttamisesta (COM(2021) 547 final).

U 63/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, p. 029 5342532

Asia

Euroopan komissio antoi 23.9.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin (EU) 2014/53 muuttamisesta (COM(2021) 547 final). Ehdotuksella yhdenmukaistettaisiin matkapuhelinten ja tiettyjen vastaavien radiolaitteiden latausrajapinnat. Lisäksi otettaisiin käyttöön vaatimuksia, joiden mukaan loppukäyttäjillä ei ole velvollisuutta ostaa uutta latauslaitetta, kun he ostavat uuden radiolaitteen ja vaatimuksia, jotta loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja yhteensopivasta latauslaitteesta. Ehdotetuilla muutoksilla turvattaisiin matkapuhelinten ja vastaavien radiolaitteiden sisämarkkinoiden toimivuus. On teknisesti mahdollista määritellä USB-C-tyypin liitin asianomaisten radiolaiteluokkien yhteiseksi latausliittimeksi. USB-C-tyypin teknologia, jota käytetään maailmanlaajuisesti, on kansainvälisesti standardoitu teknologia, joka tarjoaa korkealaatuisen latauksen ja tiedonsiirron. Komissio on vuodesta 2009 pyrkinyt rajoittamaan matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden latausrajapintojen markkinoiden pirstoutumista. Tällaiset aloitteet ovat kuitenkin johtaneet vain vapaaehtoisiin järjestelmiin, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia, eikä niiden yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen siten ole ollut varmaa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksella estettäisiin markkinoiden pirstoutuminen tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapintojen ja -protokollien osalta, parannettaisiin kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähennettäisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Lisäksi ehdotuksella mahdollistettaisiin tuleva yhdenmukaistaminen ja tekniikan kehitykseen mukautuminen esimerkiksi langattoman latauksen osalta. Omaa liitintä käyttävien matkapuhelinten valmistajien olisi varmistettava, että kaikkien uusien tuotteiden lataaminen USB-C-liitännän kautta on mahdollista direktiivin muutosten täytäntöönpanopäivästä alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.