Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 102. istunnossaan marraskuussa 2020 päätöslauselman MSC.477(102). Päätöslauselmalla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen VII lukuun liittyvää vaarallisten aineiden kuljetutusta kappaletavarana aluksessa koskevaa säännöstöä (IMDG-säännöstö). Päätöslauselmalla saatetaan voimaan IMDG-säännöstön muutossarja 40-20. IMDG-säännöstön tekstiä on päivitetty sekä lisätty neljä uutta nimikettä vaarallisten aineiden listaan. Lisäksi sääntelyä on täsmennetty oikealle tasolle ja mm. alaviitteisiin on tehty muutoksia.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyt muutokset

Vaikutukset

Päätöslauselmalla tehdään pääosin teknisiä muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön. Toimijoihin eniten vaikuttavat muutokset ovat kuljetusvaatimuksiin, pakkaamiseen, merkintöihin, lastaamiseen ja ahtaamiseen liittyvät päivitykset. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.