Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan muuttamisen ja 34 bis artiklan lisäämisen hyväksyminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 029 5342570

Asia

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa työskentelevä liikenneturvallisuustyöryhmä (WP 1) hyväksyi 81. istunnossaan 21.-25.9.2021 ehdotuksen, jolla muutettaisiin tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1986; ns. Wienin kansainvälinen tieliikennesopimus) 1 artiklaa siten, että siihen lisättäisiin uudet ab ja ac kohdat sekä lisättäisiin sopimukseen uusi 34 bis artikla. Suomi kuului asiaa valmistelleiden maiden joukkoon. Ehdotetut kansainvälisen sopimuksen muutokset eivät itsessään suoraan muuta Suomen oikeustilaa, vaan ne edellyttävät tarkempaa kansallista sääntelyä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan muuttamisen ja 34 bis artiklan lisäämisen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.