Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Veli-Mikko Niemi, Osastopäällikkö p.029 5163425
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen komitean valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan hallituskaudet ylittävään ja eri hallinnonaloja yhdistävään kansalliseen lapsistrategiaan. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa yhteistyössä ja julkaistiin 23.2.2021 (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8). Lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategia perustuu lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tarkempi toimeenpanosuunnitelma strategian linjausten edistämiseksi hallituskaudellaan. Parlamentaarisen komitean linjausten valossa toimeenpanosuunnitelman tulee lisäksi sisältää indikaattorit, joilla strategian linjausten ja valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan hallituskaudella. Toimeenpanon etenemistä tulee myös seurata säännöllisesti ja hallituskausittaisen toimeenpanon vaikuttavuudesta tulee tehdä selkoa. Kyseessä on hallituksen toimeenpanosuunnitelma, jota toteutetaan Marinin hallituksen hallituskauden ajan. Toimeenpanosuunnitelma vahvistetaan valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021. Suunnitelmassa on huomioitu ne jo käynnissä olevat toimenpiteet ja hankkeet, jotka edistävät osaltaan strategian linjauksia. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan 30 toimenpidettä. Suunnitelma päättyy strategian toteutumisen seurantaa ja arviointia koskevaan jaksoon.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet toteutetaan vuosina 2021–2022 valtion talousarvion momentilta 33.60.39.08. Strategiatyölle on varattu rahaa seuraavasti: • Vuonna 2020 2 milj. euroa • Vuonna 2021 2 milj. euroa • Vuonna 2022 --> TAE 2022 2 milj. euroa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen