Valtioneuvoston asetus STM/2021/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia
Asetusta muutettaisiin poistamalla kiihtymisvaiheessa olevia alueita koskevia rajoituksia. Lisäksi leviämisvaiheessa olevien alueiden rajoituksia lievennettäisiin ja poistettaisiin. Uudenmaan maakunnassa leviämisvaiheen rajoituksia sovellettaisiin epidemiatilanteen parantumisen johdosta enää vain Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa. 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloissa ja pakollinen istumapaikkavaatimus ulkotiloissa poistettaisiin asetuksesta kokonaan. Leviämisvaiheessa olevilla alueilla sovellettaisiin enää vain vaatimusta asiakkaiden omasta istumapaikasta sisätiloissa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. 4 §:ssä säädettyjä ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksia sovellettaisiin enää vain leviämisvaiheen alueilla. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Anniskelu- ja aukioloaikarajoituksia sovellettaisiin enää vain leviämisvaiheen alueilla, joissa anniskelu sallittaisiin kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Ehdotetuilla rajoitusten kevennyksillä on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia käytännössä koko maassa. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan edelleen viikoittain ja rajoituksia muutetaan sekä alueiden epidemiatilanteiden muutosten että erityisesti rokotuskattavuuden edistymisen seurannan yhteydessä tehtyjen riskinarvioiden muutosten mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen