Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta (lentoliikenteen päästökauppa)

U 58/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Janne Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5342569
Asia
Osana 55-valmiuspakettia komissio antoi direktiivi- ja päätösehdotuksen päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) muuttamisesta lentoliikenteen osalta. Ehdotuksen tavoitteena on lentoliikenteen päästökaupan tehostamisen kautta edistää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja siten varmistaa, että toimialan kehitys tukee EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on, että EU saattaa kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIA:n voimaan EU:ssa ja täyttää siten Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle antamansa sitoumuksen järjestelmään osallistumisesta. Erillisenä teknisluonteisena ehdotuksena komissio esittää Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä, joka CORSIA:n liittyvien velvoitteiden takia tulisi saattaa voimaan muita ehdotuksia nopeammin. Komission ehdotuksessa esitetään lentoliikenteen päästöoikeuksien ilmaisjaosta luopumista vuoteen 2027 mennessä siten, että huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää kasvatettaisiin 25 % vuosittain vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi komissio ehdottaa, että päästöoikeuksien kokonaismäärää vähentävää lineaarista vähennyskerrointa korotettaisiin vuosittaisesta 2,2 prosentista 4,2 prosenttiin direktiivin tullessa voimaan. CORSIA:n toimeenpanon osalta komissio ehdottaa mallia, jossa päästökauppaa sovellettaisiin nykyiseen tapaan ETA-alueen sisäisillä lennoilla ja globaalia CORSIA:a sovellettaisiin ETA-alueelta kolmansiin järjestelmän piiriin kuuluviin valtioihin suuntautuvilla lennoilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Päästökauppaa pidetään suhteellisen kustannustehokkaana päästövähennyskeinona ja sen tehostaminen vähentäisi päästöjä päästökauppasektorilla edistäen EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lentoliikenteen päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon asteittainen poistaminen ja lineaarisen vähennyskertoimen nostaminen lisäisivät lentoyhtiöiden päästökauppakustannuksia. Lisäkustannusten määrä riippuu lentoyhtiöiden päästöjen ja päästöoikeuden hinnan kehittymisestä. Päästöoikeuden nykyhinnalla (60 €) Finnairin vuosittain maksutta saatujen päästöoikeuksien arvo olisi noin 25-30 miljoonaa euroa. Päästöoikeuden hintakehityksen odotetaan hieman tasaantuvan, mutta jatkavan nousuaan kohti vuotta 2030. Finnair on arvioinut, että ilmaisjaon poistuminen ja päästöoikeuden hinnan nousu 90:ään euroon nostaisi päästökaupan kustannuksia 32,3 milj. euroa vuoteen 2030 mennessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen