Hallituksen esitys LVM/2021/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 166/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342182
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Lain 14 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohtia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin hankintatukeen ja muuntotukeen, jota haetaan viimeistään 31 joulukuuta 2021. Voimassa olevan lain mukaan lakia sovelletaan hankintatukeen ja muuntotukeen, jota haetaan viimeistään 30 marraskuuta 2021. Esitys on tarkoitus käsitellä vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2021. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa hankintatuen ja muuntotuen hakeminen kotitalouksille myös joulukuun 2021 aikana. Lisäksi esityksellä on tarkoitus varmistaa täyssähköautojen markkinoiden toimivuus joulukuun 2021 aikana erityisesti tilanteessa, jossa täyssähköautojen kysynnän oletettaisiin loppuvuodesta kasvavan. Tavoitteena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista sekä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen