Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM).

U 57/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Ilari Valjus, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530093
Asia
Ehdotetun asetuksen (KOM (2021) 564 lopullinen) tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoa ja siten päästöjen kasvua EU:n ulkopuolella EU:n päästövähennystavoitteiden toimeenpanon seurauksena. Mekanismilla pyritään myös siihen, että EU-tuontituotteiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä, ja kannustetaan ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään. Sen on myös tarkoitus täydentää nykyisiä EU:n hiilen hinnoittelupolitiikoita, erityisesti niiden kulmakiveä, EU:n päästökauppaa. Mekanismi suunniteltaisiin siten, että se on täysin yhteensopiva Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen ja muiden EU:n kansainvälisten sitoumusten kanssa. Hiilirajamekanismi on yksi kolmesta kaavaillusta EU:n uudesta omasta varasta, joista kertyvien tulojen käytöstä ja hallinnoinnista komissio antaa erillisen ehdotuksen myöhemmin syksyllä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Asetuksena ehdotettu sääntely olisi suoraan sovellettavaa, mutta ehdotukseen liittyvät kansallisille viranomaisille annettavat toimeenpano- ja valvontatehtävät edellyttäisivät myös muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Asetusehdotus sisältää toimi- ja täytäntöönpanovallan siirtoja komissiolle, joita voidaan pitää määrällisesti laajoina, kun niitä katsotaan yhtenä kokonaisuutena. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksen vaikutuksia Suomelle on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Monista hiilirajamekanismin käytännön toimeenpanoon ja toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja yksityiskohdista ei ole tässä vaiheessa tietoa ja mekanismin aikaansaamat vaikutukset riippuvat keskeisesti mekanismin toimeenpanossa onnistumisesta ja kolmansien valtioiden ja niiden toimijoiden reaktioista sen käyttöönottoon. Ehdotetun tuotekatteen perusteella mekanismin voidaan arvioida koskevan erityisesti Suomen tuontia Venäjältä. Ehdotuksen vaikutukset Suomen talouteen tulevat tuontituotteiden ja tuontituotteita välituotteina käyttävien tuotteiden kallistumisesta, millä olisi vaikutuksia Suomen kauppaan ja suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Mekanismin aikaansaamat kasvihuonekaasupäästövähennykset olisivat luonteeltaan globaaleja. Ehdotuksen mukaan mekanismista saatavat tulot on tarkoitus suunnata valtaosin EU-budjettiin. Mekanismista saatavan vuotuisen maksutulon kertymän arvioidaan ehdotuksessa olevan 2,1 miljardia euroa vuonna 2030. Ehdotuksen vaikutuksia Suomen EU-maksutaakkaan ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa, koska ehdotus ei sisällä tarkempia esityksiä mekanismista saatavien tulojen kohdennuksesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen