Hallituksen esitys VM/2021/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 164/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennettaisiin 2,08 prosenttiyksiköllä. Valtionosuus olisi vuoden 2022 alusta 23,59 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus olisi 76,41 prosenttia. Ehdotetussa valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon uusien ja laajenevien tehtävien toteuttaminen (+116 miljoonaa euroa), erillinen valtionosuuskorotus (+245,7 miljoonaa euroa), kuntien ja valtion välisen vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (-563,5 miljoonaa euroa) sekä vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvien vähennysten (-168,5 miljoonaa euroa) ja kilpailukykysopimukseen liittyvän vähennyksen (-233,6 miljoonaa euroa) muuttaminen määräaikaisista vähennyksistä pysyviksi vähennyksiksi. Lisäksi ehdotetaan säädettävän 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuvista määräaikaisista vähennyksistä ja lisäyksistä. Valtionosuudesta tehtäisiin nykyistä vastaavat pitkäaikaistyöttömien eläketuen menojen vähennykseen (yhteensä 7,0 miljoonaa euroa), lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoittamiseen (yhteensä 22,5 miljoonaa euroa) ja kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamiseen (yhteensä 10,0 miljoonaa euroa) liittyvät vähennykset. Valtionosuuksiin lisättäisiin yhteensä 2 miljoonaa euroa liittyen kuntien velvollisuuteen osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen osalta lakiin ehdotetaan lisättävän tarkistuksen laskentatapaa täsmentävä säännös. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisluonteisia muutoksia liittyen kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuuden määräytymiseen, valtionosuus-päätösten tiedoksiantoon ja oikaisumenettelyyn. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2022 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Kokonaisuudessaan peruspalvelujen valtionosuudet olisivat vuonna 2022 yhteensä noin 7,97 miljardia euroa, mikä on noin 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuusprosentin alentaminen ei tosiasiallisesti pienennä valtionosuuksia nykyiseen tasoon nähden, sillä valtionosuusprosentin alentamisessa on kyse yhtäältä kuntien ja valtion välisen vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisoinnista sekä toisaalta vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvien vähennysten ja kilpailukykysopimukseen liittyvän vähennyksen muuttamisesta määräaikaisista vähennyksistä pysyviksi vähennyksiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen