Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2021/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, p. 029 5150134

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia koskee kansalliskieliä, suomea ja ruotsia ja se on valtioneuvoston toinen kansalliskielistrategia. Strategia on hallituksen kielipoliittinen tahdonilmaisu, joka viitoittaa kansalliskieliä koskevaa politiikkaa yli hallituskausien. Strategiassa on tilannearvion perusteella asetettu kolme suuntaviivaa, joiden alle on koottu päämääriä, joilla strategian visio ja suuntaviivat toteutetaan. Päämäärien alle on asetettu 62 konkreettista toimenpidettä toteutettavaksi eri hallinnonaloilla. Suurin osa toimenpiteistä on vastuutettu ministeriöille, mutta strategia sisältää myös valtioneuvoston suosituksia valtioneuvoston ulkopuolisille toimijoille. Yleisvastuu strategian seurannasta on oikeusministeriöllä ja seuranta toteutetaan valtioneuvoston kansalliskielisverkoston kautta. Seuraavan hallituskauden aikana laaditaan evaluointi strategian toimeenpanosta ja sen vaikutuksista.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliskielistrategiasta

Vaikutukset

Strategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. Strategialla pyritään myös edistämään maahanmuuttajien kotoutumista molemmilla kansalliskielillä. Periaatepäätöksen linjaukset, päämäärät ja ja toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Hankkeelle on osoitettu hallitusohjelmassa 200 000 euron vuosittainen rahoitus koko hallituskaudelle. Periaatepäätökseen sisältyvät oikeusministeriön vastuulle osoitetut toimenpiteet rahoitetaan osittain hankkeelle myönnetystä rahoituksesta. Muut periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet rahoitetaan suuntaamalla olemassa olevia määrärahoja toimenpiteiden toteutukseen. Mahdollisiin lisärahoitustarpeisiin otetaan kantaa normaaliin tapaan valtion talousarvioita koskevin päätöksin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.