Hallituksen esitys OM/2021/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 227/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annettua lakia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös muutoksenhausta koskien Suomessa annettuja tutkintamääräyksiä. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Muutoksenhakuoikeuden antaminen Suomessa annettuihin tutkintamääräyksiin lisäisi jonkin verran tuomioistuinten, syyttäjien ja esitutkintaviranomaisten työmäärää, mutta tätä ei voida pitää merkittävänä. Esityksen mukaisista muutoksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen