Hallituksen esitys TEM/2021/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 232/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Asia

Esityksellä toteutetaan hallitusohjelmaa siten, että kolmannen maan kansalaiselle myönnettäisiin ensimmäinen oleskelulupa opiskelun perusteella suoraan koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle ja niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaikaa pidennettäisiin kahteen vuoteen. Korkeakouluopintoja suorittavien opiskelijoiden oleskeluluvan laji muutettaisiin jatkuvaksi. Ulkomaalaislain sääntelyä pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä korkeakouluopiskelijalle sekä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain lukuvuosimaksun perimistä koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Turvapaikanhakijalle palautettaisiin mahdollisuus hakea oleskelulupaa myös opiskelun perusteella.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esityksellä vaikutetaan välillisesti hallituksen tavoitteeseen lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Ehdotettava sääntely vahvistaa veto- ja pitovoimaa. Esityksen vaatiman järjestelmäkehittämisen rahoitus sisältyy eduskunnan 23.6.2021 hyväksymään vuoden 2021 III lisätalousarvioon (HE 95/2021 vp.). Esityksellä on Maahanmuuttovirastoon liittyen arviolta 2 htv:n säästöpotentiaali eli 120 000 euroa vuodessa. Esitys vaikuttaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden kohdalla nopeuttavasti kotikuntaoikeuden saamiseen. Esityksellä ei ole huomattavia vaikutuksia sosiaaliturvaan, toimeentulotukeen taikka terveydenhuoltoon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.