Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2021 vp; EV 175/2021 vp)

HE 147/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (liitteet 5 ja 6) tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen