Hallituksen esitys TEM/2021/210

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 234/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta muutetaan väliaikaisesti niin, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Lakiin lisättäisiin uusi 5 a §, joka olisi voimassa 31.12.2022 saakka. Laki olisi määräaikainen, koska Kilpailu- ja kuluttajavirasto perii maksun kalenterivuosittain määräämänään ajankohtana. Vuoden 2021 maksu olisi perittävä ja määrättävä vuoden 2022 aikana. Jollei maksun perimättä jättämisestä säädettäisi, olisi tilanne matkanjärjestäjien kannalta haasteellinen siksi, että vuoden 2021 valvontamaksu määräytyisi vuoden 2020 korkeimman vakuusmäärän perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Vaikutukset valtiontalouteen Valtion talousarvion momentille 11.19.09 Muut verotulot jäisi tulouttamatta vuoden 2021 maksukertymä yhteensä noin 580 000 euroa. Vaikutukset viranomaistoimintaan Maksun perimättä jättämisellä ei olisi vaikutusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomäärärahoihin. Vaikutukset kuluttajansuojaan ja matkanjärjestäjiin Maksun perimättä jättämisellä ei olisi vaikutusta kuluttajansuojaan, koska matkanjärjestäjien velvollisuus asettaa kattava vakuus olisi edelleen voimassa. Matkanjärjestäjien taloudellinen tilanne helpottuisi, koska niiden ei tarvitsisi maksaa valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.