Valtioneuvoston asetus MMM/2021/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 029 5162162

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi juurikäävän torjunnasta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetuksessa tarkennettaisiin juurikäävän leviämisen torjuntakohteita siten, että myös mäntyvaltaisille turvemaiden metsille säädettäisiin kantokäsittelyvelvoite eteläisessä Suomessa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Asetusmuutos ei vaikuta valtion talousarvioon, koska ehdotetun muutoksen johdosta metsäkeskukselle ei aiheudu valvontaresurssien eikä siten valtion talousarvion mukaisten määrärahojen lisäystarvetta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.