Valtioneuvoston asetus MMM/2021/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Minna-Mari Kaila, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 516001
Asia
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 20 §:n 5 momentin, 21 §:n 3 momentin ja 22 §:n 4 momentin nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioiden, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion sekä peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2022 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2022 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 518,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään nautapalkkiota varten enintään noin 49,73 miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkiota varten enintään noin 32,0 miljoonaa euroa, uuhi- ja kuttupalkkioita varten enintään noin 1,7 miljoonaa euroa, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota varten enintään noin 1,1 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota varten enintään noin 16,9 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 101,43 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen