Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2022/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion osallistumisesta Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen rahoitukseen

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. +35 8295330129

Asia

Valtio osallistuu Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen rahoitukseen enintään 20 miljoonaa eurolla vuosina 2020–2026. Tästä rahoituksesta päätetään valtiontalouden menokehysten puitteissa valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa sovittaen ne yhteen muiden julkisen talouden menotarpeiden kanssa. Valtion rahoituksen tulee kohdistua hankkeen toteuttamisen tosiasiallisiin ja välttämättömiin kustannuksiin. Periaatepäätöksessä on mainittu, miten valtionrahoitus jakaantuu vuosittain vuosina 2020–2026. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että Oulun kaupungin rahoitus hankkeelle vuosina 2020–2026 on vähintään saman suuruinen kuin valtion rahoitus. Hankkeeseen edellytetään osallistuvan runsaasti alueellisia, seudullisia ja paikallisia toimijoita, jotka osallistuvat hankkeeseen myös omin resurssein. Valtion tuen tulee Oulu2026-ohjelman mukaisesti hyödyttää kaikkia ohjelmassa mukana olevia 33 kuntaa. Valtiontuki hankkeelle myönnetään valtionavustuslain mukaisina erityisavustuksina ja se myönnetään Oulun kulttuurisäätiö sr:lle.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtion osallistumisesta Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen rahoitukseen (RV)

Vaikutukset

Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen (Oulu2026-hanke) vaikutukset ulottuvat laajalti Pohjois-Suomeen. Hankkeessa on mukana Oulun lisäksi 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Hanke lisää taiteen ja kulttuurin avulla alueen elinvoimaisuutta sekä luo työpaikkoja ja houkuttelevaa elinympäristöä erityisesti nuorille Hankkeesta syntyy tuloksia, joita voidaan hyödyntää alueiden ja kaupunkien kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävässä kehittämisessä. Oulu2026-hankkeen talousvaikutuksiksi arvioidaan 20 % kasvu sekä luovan talouden että matkailun aloilla. Luovien alojen työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan 30 % vuoteen 2027 mennessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.