Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta (HE 169/2021 vp; EV 228/2021 vp)

HE 169/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, p. +35 8295048252

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, lain kaivoslain 40 ja 58 §:n muuttamisesta ja lain ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.